Hotarari ale consiliului local

HOTARARI 2019

Nr. 18/31.05.2019
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

Nr. 17/31.05.2019
HOTARARE privind  stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele care deservesc Primaria Plopana, judetul Bacau…detalii

Nr. 16/31.05.2019
HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anton Costel si validarea mandatului urmatorului supleant …detalii

Nr. 15/31.05.2019
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau  …detalii

Nr. 14/31.05.2019
HOTARARE privind  stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local Plopana pentru sustinerea persoanei cu handicap cu masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential…detalii

Nr. 13/24.04.2019
HOTARARE privind  aprobarea disponibilizarii si vanzarii unui lot de teren, situat in intravilanul satului Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directa cu actualul concesionar …detalii

Nr. 12/24.04.2019
HOTARARE privind  stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 500% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite …detalii

Nr. 11/24.04.2019
HOTARARE privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite, conform art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare …detalii

Nr. 10/31.03.2019
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 …detalii

Nr. 9/31.03.2019
HOTARARE privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta si de asistenta si/sau de reprezentare in anul 2019  …detalii

Nr. 8/31.03.2019
HOTARARE privind modificarea HCL nr.34/16.10.2018 cu referire la aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potentialul economic al investitiei si Acordului de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investitii “Implementarea cadastrului intravilan in comuna Plopan, judetul Bacau”  …detalii

Nr. 7/28.02.2019
HOTARARE privind aprobarea “Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta” al Comunei Plopana pentru anul 2019 …detalii

Nr. 6/28.02.2019
HOTARARE privind  aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2019-2020 …detalii

Nr. 5/07.02.2019
HOTARARE privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr.537/16.12.2015 emisa de FNGCIMM SA IFM aferenta proiectului “Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 4/30.01.2019
HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr.1078/1087 din 16.04.2018  …detalii

Nr. 3/30.01.2019
HOTARARE privind aprobarea Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2019 si stabilirea sanctiunilor contraventionale   …detalii

Nr. 2/30.01.2019
HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2019 …detalii

Nr. 1/30.01.2019
HOTARARE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori  …detalii

HOTARARI 2018

Nr. 49/27.12.2018
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii a 6 loturi de teren, situate in intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directa cu actualii concesionari …detalii

Nr. 48/27.12.2018
HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. …detalii

Nr. 47/27.12.2018
HOTARARE pentru aprobarea Actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” …detalii

Nr. 46/27.12.2018
HOTARARE privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 …detalii

Nr. 45/27.12.2018
HOTARARE privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare …detalii

Nr. 44/27.12.2018
HOTARARE privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR …detalii

Nr. 43/27.12.2018
HOTARARE privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 42/21.12.2018
HOTARARE privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Plopana, acordat domnului Paveluc Ionel, campion mondial la Ashihara Karate  …detalii

Nr. 41/21.12.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 40/19.12.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 39/29.11.2018
HOTARARE privind eficientizarea completarii registrului agricol …detalii

Nr. 38/29.11.2018
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2019  …detalii

Nr. 37/31.10.2018
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019 …detalii

Nr. 36/31.10.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr.35/16.10.2018
HOTARARE privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Plopana, acordat domnului profesor Gheorghe Baisan si profesor doctor Zaharia Dumitru …detalii

Nr. 34/16.10.2018
HOTARARE privind aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potentialul economic al investitiei  si Acordului de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investitii “Implementarea cadastrului intravilan in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 33/27.09.2018
HOTARARE privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti …detalii

Nr.32/27.09.2018
HOTARARE privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr.537/16.12.2015 emisa de Fondul National  de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in suma de 1.908.601,20 lei, reprezentand 110% din valoarea avansului, in vederea implementarii proiectului “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 31/27.09.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 30/07.09.2018
HOTARARE privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau a terenului in suprafata de 1039 mp situat in satul Plopana, si a imobilului cu terenul aferent din satul Plopana in suiprafata de 1742 mp, ambele apartinand domeniului public al UAT Plopana pentru realizarea proiectului “Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilitati” in cadrul Programului de Interes National “Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate” …detalii

Nr. 29/07.09.2018
HOTARARE privind modificarea domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 28/30.08.2018
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in Consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale Plopana …detalii

Nr. 27/30.08.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 26/30.08.2018
HOTARARE privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau prin trecerea suprafetei de 32250 mp din domeniul public in domeniul privat al comunei  …detalii

Nr. 25/30.08.2018
HOTARARE privind aprobarea actului aditional prin care se majoreaza suprafata de teren care face obiectul Contractului nr. 609/10.03.1995 …detalii

Nr. 24/25.07.2018
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 23/25.07.2018
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii …detalii

Nr.22/29.06.2018
HOTARARE privind completarea domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau cu suprafata aferenta drumurilor din satul Plopana …detalii

Nr. 21/29.06.2018
HOTARARE privind aprobarea “Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta” al comunei Plopana pentru anul 2018 …detalii

Nr. 20/29.06.2018
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Plopana pentru o perioada de trei luni (iulie 2018 – septembrie 2018) …detalii

Nr. 19/31.05.2018
HOTARARE privind eficientizarea completarii registrului agricol …detalii

Nr. 18/31.05.2018
HOTARARE privind aprobarea componentei Comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 17/26.04.2018
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local Plopana pentru sustinerea persoanelor cu handicap cu masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential …detalii

Nr. 16/26.04.2018
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului privind Stabilirea Numarului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare”, in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare …detalii

Nr. 15/26.04.2018
HOTARARE pentru aprobarea Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2018 si stabilirea sanctiunilor contraventionale  …detalii

Nr. 14/29.03.2018
HOTARARE privind aprobarea actului aditional prin care se majoreaza suprafata de teren care face obiectul Contractului nr. 1243/12.07.1996 …detalii

Nr. 13/29.03.2018
HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din Organigrama Primariei Plopana in anul 2018 …detalii

Nr. 12/29.03.2018
HOTARARE privind aprobarea modificarii bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 11/29.03.2018
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2018-2019 …detalii

Nr. 10/22.02.2018
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 …detalii

Nr. 9/22.02.2018
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB …detalii

Nr. 8/22.02.2018
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Plopana nr.58/18.11.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare …detalii

Nr. 7/22.02.2018
HOTARARE privind aprobare Plan Actiune – Prioritati – Obiective privind dezvoltarea economico-sociala pentru anul 2018 …detalii

Nr. 6/22.02.2018
HOTARARE privind aprobarea Statului unitatii administrative teritoriale comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 5/31.01.2018
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii unui lot de teren de 24 mp, situat in intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directa cu actualul concesionar …detalii

Nr. 4/31.01.2018
HOTARARE privind aderarea UAT comuna Plopana la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-Filiala Judetului Bacau …detalii

Nr. 3/31.01.2018
HOTARARE privind aderarea comunei Plopana la Asociatia Comunelor din Romania …detalii

Nr. 2/31.01.2018
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 1/09.01.2018
HOTARARE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori …detalii

 

HOTARARI 2017

Nr. 48/28.12.2017
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2018-2019 …detalii

Nr. 47/28.12.2017
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

Nr. 46/28.12.2017
HOTARARE privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau …detalii

Nr. 45/28.12.2017
HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului  …detalii

Nr. 44/28.12.2017
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2018 …detalii

Nr. 43/22.12.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 42/10.12.2017
HOTARARE privind aprobarea modificarii art. 5(7) din Contractul de concesionare nr.  982/26.02.2016 …detalii

Nr. 41/10.12.2017
HOTARARE privind aprobarea “Procedurii de cinciliere” care are drept scop reluarea serviciului de colectare si transport deseuri municipale de catre SC Compania Romprest SA Bucuresti …detalii

Nr. 40/10.12.2017
HOTARARE pentru aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti …detalii

Nr. 39/10.12.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 38/28.11.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 37/28.11.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Alimentare cu apa si canalizare in sat Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 36/28.11.2017
HOTARARE privind identificarea si achizitionarea unei suprafete de teren necesar implementarii proiectului “Alimentare cu apa si canalizare pentru satul Plopana” in comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 35/16.11.2017
HOTARARE privind includerea Drumului de exploatare D.E. nr. 1344 in domeniul public al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 34/31.10.2017
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2018 …detalii

Nr. 33/31.10.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 32/25.09.2017
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plopana  …detalii

Nr. 31/25.09.2017
HOTARARE privind acordarea unui mandat special dlui Tomozei Constantin reprezentantul comunei Plopana in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Bacau in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul  …detalii

Nr. 30/25.09.2017
HOTARARE privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 537/16.12.2015 emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in suma de 1.908.601,20 lei, reprezentand 110% din valoarea avansului, in vederea implementarii proiectului “Modernizare drumuri de exploatare agricola din comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 29/25.09.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 28/31.08.2017
HOTARARE privind includerea Drumului de exploatare agricola nr. 233 in domeniul public al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 27/31.08.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 26/31.08.2017
HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din Organigrama Primariei Plopana in anul 2017 …detalii

Nr. 25/31.07.2017
HOTARARE privind aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potentialul economic al investitiei si Acrodul de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investitii “Implementarea cadastrului intravilan in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 24/31.07.2017
HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali si a salariului de baza pentru personalul din organigrama comunei Plopana …detalii

Nr. 23/30.07.2017
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local Plopana pentru sustinerea persoanei cu handicap cu masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential …detalii

Nr. 22/30.07.2017
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 21/25.06.2017
HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “Platforma comunala de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 20/25.06.2017
HOTARARE privind completarea inventarului domeniului public al comunei …detalii

Nr. 19/31.05.2017
HOTARARE privind identificarea si achizitionarea unei suprafete de teren necesar implementarii proiectului “Control Integrat al Poluarii cu Nutrienti” in comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 18/31.05.2017
HOTARARE privind aprobarea “planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta” al comunei Plopana …detalii

Nr. 17/14.05.2017
HOTARARE privind aprobarea modificarii bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 16/30.04.2017
HOTARARE pentru adoptarea “Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2017” …detalii

Nr. 15/30.04.2017
HOTARARE privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern …detalii

Nr. 14/31.03.2017
HOTARARE pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” …detalii

Nr. 13/31.03.2017
HOTARARE privind aprobarea implementarii proiectului “Implementarea cadastrului intravilan in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 12/31.03.2017
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 …detalii

Nr. 11/14.03.2017
HOTARARE privind aprobarea Listei cu obiective noi de investitii la nivelul Comunei Plopana, propuse a fi incluse in Programul national de dezvoltare locala in anul 2017 …detalii

Nr. 10/14.03.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 9/14.03.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Extindere scoala primara Rusenii Razesi, comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 8/14.03.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Extindere scoala primara Budesti, comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 7/14.03.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Alimentare cu apa si canalizare in satul Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

Nr. 6/28.02.2017
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB …detalii

Nr. 5/19.02.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind implementarea proiectului “modernizare drumuri comunale DC 28A, DC 28B, DC 28C si drumuri de interes local, comuna Plopana, judetul BACAU” …detalii

Nr. 4/19.02.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare”, comuna PLOPANA, judetul BACAU …detalii

Nr. 3/19.02.2017
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local sat Plopana, comuna PLOPANA, judetul BACAU” …detalii

Nr. 2/30.01.2017
HOTARARE privind aderarea UAT comuna Plopana la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau…detalii

Nr. 1/06.01.2017
HOTARARE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anterior …detalii

 

HOTARARI 2016 

Nr. 61/29.12.2016
HOTARARE privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Plopana in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau” …detalii

Nr. 60/29.12.2016
HOTARARE pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor  solide in judetul Bacau” …detalii

Nr. 59/29.12.2016
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” pentru anul 2017 …detalii

Nr. 58/29.12.2016
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2017 …detalii

Nr. 57/29.12.2016
HOTARARE privind stabilirea gradului satelor din comuna Plopana, precum si a zonelor pentru intravilanul aferent acestora …detalii

Nr. 56/29.12.2016
HOTARARE privind  primirea orasului Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia …detalii

Nr. 55/16.12.2016
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 54/07.12.2016
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 53/29.11.2016
HOTARARE privind aprobarea organigramei si a Statului de functii …detalii

Nr. 52/29.11.2016
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate sa presteze munci in folosul comunitatii in comuna Plopana …detalii

Nr. 51/31.10.2016
HOTARARE privind eficientizarea completarii registrului agricol …detalii

Nr. 50/31.10.2016
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2017 …detalii

Nr. 49/29.09.2016
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 48/29.09.2016
HOTARARE privind adoptarea procedurii de urmarire, verificare si remediere a masurilor dispuse de Camera de Conturi Bacau prin Deciziile nr 80/1 si 49 din 13.09.2016 …detalii

Nr. 47/31.08.2016
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plopana …detalii

Nr. 46/31.08.2016
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 45/31.08.2016
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii a doua loturi teren in suprafata de 952,72 mp, respectiv 1000 mp, situate in intravilanul satului Straminoasa, respectiv Rusenii de Sus, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negocieri directe cu actualii concesionari …detalii

Nr. 44/25.08.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau, realizata prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Bacau …detalii

Nr. 43/25.08.2016
HOTARARE pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu  …detalii

Nr. 42/31.08.2016
HOTARARE privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau” …detalii

Nr. 41/31.08.2016
HOTARARE privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau …detalii

Nr. 40/31.08.2016
HOTARARE privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B. …detalii

Nr. 39/29.07.2016
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Plopana” …detalii

Nr. 38/22.06.2016
HOTARARE privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Plopana  …detalii

Nr. 37/22.06.2016
HOTARARE privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 36/22.06.2016
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie, iulie si august 2016 …detalii

Nr. 35/22.06.2016
HOTARARE privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Plopana judetul Bacau …detalii

Nr. 34/22.06.2016
HOTARARE privind validarea mandatelor consilierilor alesi in data de 05 iunie 2016 …detalii

Nr. 33/22.06.2016
HOTARARE pentru alegerea Comisiei de validare …detalii

Nr. 32/31.05.2016
HOTARARE privind eficientizarea completarii registrului agricol …detalii

Nr. 31/31.05.2016
HOTARARE privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda Romania numita Betania …detalii

Nr. 30/08.05.2016
HOTARARE privind trecerea unui imobil teren situat in satul Plopana, in domeniul privat al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

Nr. 29/29.04.2016
HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 5000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura si activitatii sportive …detalii

Nr. 28/29.04.2016
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea  “Centrul social multifunctional ,sat Plopana, comuna Plopana, judetul BACAU”…detalii

Nr. 27/31.03.2016
HOTARARE privind aprobarea expropierii unui imobil reprezentand teren situat in satul Itcani comuna Plopan, identificat prin planul de situatie din Anexa , pentru obiectivul de investitie “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau ” …detalii

Nr. 26/31.03.2016
HOTARARE pentru adoptarea “Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2016” …detalii

Nr. 25/31.03.2016
HOTARARE privind aprobarea decontarii de catre ADIS Bacau catre Romprest a prestarii serviciului, la tariful unic de 317,73 lei/tona fara TVA …detalii

Nr. 24/31.03.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract de prestare servicii intre SC Romprest respectiv, agentii economici si institutiile pentru anul 2016 …detalii

Nr. 23/31.03.2016
HOTARARE privind aprobarea “Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta” …detalii

Nr. 22/31.03.2016
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap …detalii

Nr. 21/31.03.2016
HOTARARE privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al comunei PLOPANA, judetul BACAU …detalii

Nr. 20/25.02.2016
HOTARARE privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale pentru salubrizare aferente anului 2016 …detalii

Nr. 19/25.02.2016
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 18/25.02.2016
HOTARARE privind aprobarea declansarii procedurii de expropiere a unui imobil reprezentand teren situat in satul Itcani comuna Plopana, identificat prin planul de situatie Avizat tehnic de OCPI Bacau, pentru obiectivul de investitie “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau” (drum ocolitor) …detalii

Nr. 17/25.02.2016
HOTARARE privind aprobarea folosirii sumei de 2 502 000 lei excedentul anilor anteriori …detalii

Nr. 16/17.02.2016
HOTARARE privind acordarea de stimulente (tichete) pentru prescolari …detalii

Nr. 15/08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 …detalii

Nr. 14/08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pe o perioada determinata (pana pe 31.03.2016) pentru folosirea unui spatiu de catre beneficiarii proiectului ,,Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc” …detalii

Nr. 13/08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate , al primarului comunei Plopana” …detalii

Nr. 12/08.02.2016
HOTARARE privind mandatarea Primarului comunei Plopana, domnul Gheorghe Andries, ca evaluator al performantelor individuale ale Secretarului Comunei Plopana, pentru activitatea desfasurata in anul 2015 …detalii

Nr. 11/08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local sat Plopana, comuna PLOPANA, judetul BACAU” …detalii

Nr. 10/08.02.2016
HOTARARE privind anularea unei cote de 70% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local …detalii

Nr. 9/29.01.2016
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru pentru anul 2016 …detalii

Nr. 8/29.01.2016
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2017 …detalii

Nr. 7/29.01.2016
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei aferente anului 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB …detalii

Nr. 6/29.01.2016
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

Nr. 5/06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract pentru agentii economici/institutiile publice si SC Compania Romprest Service S.A. …detalii

Nr. 4/06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract de prestare servicii intre Primaria Municipiului Bacau si Asociatia Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. …detalii

Nr. 3/06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare si transport deseuri SC Compania Romprest Service SA Bucuresti aferente “Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau” privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 …detalii

Nr. 2/06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deseuri, Primaria municipiul Bacau …detalii

Nr. 1/06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 …detalii

 HOTARARI 2015  

28.12.2015
HOTARARE privind infiintarea Serviciului TEHNIC, AUTO, ADMINISTRATIV, S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PLOPANA, judetul BACAU. …detalii

28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impoziteIe si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei,aplicabile in anul fiscal 2016 …detalii

28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

20.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii …detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anuI 2016 …detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau”, conform contractului de finantare C125A011110400008 …detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM pentru obtinerea avansului pentru investitia “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

30.10.2015
HOTARARE privind implementarea proiectuiui “Centrul de informare cultural- economic din satul Straminoasa, comuna Plopana, judetul Bacau” …detalii

30.10.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

29.09.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare” comuna PLOPANA, judetul BACAU …detalii

29.09.2015
HOTARARE privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

18.09.2015
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plopana …detalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea Programului de functionare al microbuzelor scolare care vor transporta elevii care invata la Scoala Gimnaziala Plopana si Liceul Tehnologic Vladia, pentru anul scolar 2015-2016 …detalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea suplimentarii Organigramei si a Statului de functii cu un post de sofer pentru microbuzul scolar repartizat comunei Plopana …detalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii a doua loturi teren in suprafata de 971,06 mp, respectiv 967,89 mp, situate in intravilanul satulul Fundu Tutovei, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negocieri directe cu actualii concesionari …detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a suprafetei totale de 213,01 mp, teren situat in intravilanul satului Plopana(zona blocuri), comuna Plopana,judetul Bacau parte din domeniul privat al comunei …detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea Planului de Urbanism General al comunei Plopana, judetul Bacau, actualizat …detalii

31.07.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 …detalii

30.06.2015
HOTARARE privind aprobarea casarii si valorificarii ca deseuri fier vechi a autospecialei din dotare …detalii

19.06.2015
HOTARARE privind aprobarea virarii unor credite …detalii

29.05.2015
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a targului din satul plopana, comuna plopana, judetul Bacau” …detalii

27.05.2015
HOTARARE privind aprobarea folosirii sumei de 546000 lei din excedentul anilor anteriori ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare …detalii

07.05.2015
HOTARARE privind aderarea si participarea comunei Plopana judet Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala “Colinele Tutovei” in vederea implementarii unei Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020, Masura 19, Dezvoltare locala LEADER …detalii

30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea taxei pentru atestatul de producator si carnetul de comercializare …detalii

30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap. …detalii

30.04.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local, sat Plopana, comuna Plopana, judetul BACAU” …detalii

30.04.2015
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau …detalii

30.03.2015
HOTARARE privind eficentizarea completarii registrului agricol …detalii

30.03.2015
HOTARARE privind stabilirea redeventei pentru spatiile din vechiul sediu al primariei in care functioneaza cabinetele medicale individuale, cabinetul stomatologic si punctul farmaceutic …detalii

22.02.2015
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 …detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2015-2016 …detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau …detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii …detalii

23.01.2015
HOTARARE privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei PLOPANA …detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al comunei PLOPANA , judetul BACAU, pentru anul 2015 …detalii

23.01.2015
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38 din 29.07.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau …detalii

13.11.2014 – Anunt mediu …detalii

22.07.2014 – INVITATIE DE PARTICIPARE …detalii

 HOTARARI 2013

27 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale si alte taxe asimilate acestora …detalii

27 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Plopana pentru perioada 2014-2020 …detalii

20 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

20 decembrie 2013 – Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 …detalii

06 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana pentru anul 2013-2014 …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Plopana …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii …detalii

08 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

31 octombrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

31 octombrie 2013 – Hotarare privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

27 octombrie 2013 – Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 …detalii

06 octombrie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 4000 lei pentru “Ziua Recoltei”, din veniturile de la oborul comunal …detalii

25 septembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii locuintelor sociale din domeniul public al comunei Plopana, specialistilor care isi desfasoara activitatea in comuna …detalii

25 septembrie 2013 – Hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Plopana, acordat post mortem lui Hostina Daniil …detalii

31 iulie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe o perioada de 10 ani de catre Pintilie Bogdan Mihaita pentru infiintare birou cadastru …detalii

31 mai 2013 – Hotarare privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB …detalii

23 mai 2013 – Hotarare privind aprobarea si instrumentarea proiectului “Modernizare targ traditional”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea “Modernizare targ traditional”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau” …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea “Construire Centru de zi”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 221 mii lei din excedentul anilor anteriori …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe durata determinata de catre Circumscriptia Sanitar Vaterniara Plopana …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Plopana nr.1/30.01.2009 privind reorganizarea “Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” …detalii

31 martie 2013 – Hotarare pentru adoptarea “Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2013” …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea disponibilizarii in vederea concesionarii pe durata existentei constructiilor …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al Comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind autorizarea domnului Andries Gheorghe, primarul comunei Plopana, judetul Bacau, in vederea semnarii “Pactului Primariilor” …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2013-2014 …detalii

30 ianuarie 2013 – Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General al comunei Plopana, aprobat in 2003, pana la data de 30 decembrie 2015 …detalii

30 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii …detalii

18 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2013 conform HG 1309/2012 …detalii

07 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 43 mii lei din excedentul anilor anteriori …detalii

07 ianuarie 2013 – Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012 …detalii